Allmänt om redovisning

Bokföring skall alltid ske enligt god redovisningssed. För varje affärshändelse skall det finnas en fullständig verifikation. Dessa bokföres i kronologisk ordning. Man skall under hela räkenskapsåret använda samma redovisningsprinciper (tex vid periodiseringar). Räkenskapsmaterialet skall arkiveras inom landet i minst 10 år räknat från bokslutsdatum.

Anlita alltid en auktoriserad redovisningskonsult

För att bli antagen av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) måste man ha praktisk erfarenhet samt hög kompetens inom området. För att bibehålla kompetensen kräver SRF att man går på aktualitetsutbildningar både i redovisning och beskattning. Alla SRF-ledamöter har en ansvarsförsäkring. SRF´s disciplinnämnd står som garant för att ledamöterna följer god redovisningssed.